Общи условия

Уважаеми гости, моля Ви, внимателно прочете общите условия за ползване на къща за гости "ЛИСЕЦ". При резервация на къщата, автоматично се сключва договор за наем, между наемодателя и представител на групата, извършил резервацията. При всяка резервация на къща за гости "ЛИСЕЦ" се приема, че гостите са се запознали подробно с условията за ползване. Договорът за наем влиза в сила след като собственикът или представител на къща за гости "ЛИСЕЦ" потвърди резервацията, чрез телефонно обаждане или обратен e-mail на посочената в сайта форма за резервация.

Заплащане:

Уважаеми гости, след като направите резервация е необходимо в рамките на 3 работни дни от датата на потвърждение, да направите депозитно плащане в размер на 50 процента от цената на договорените нощувки към банковата сметка на къща за гости "ЛИСЕЦ".

Ако депозитното плащане, не бъде извършено и получено в рамките на 3 работни дни от датата на потвърждение на резервацията, къща за гости "ЛИСЕЦ" си запазва правото да анулира искането за резервация

Всички плащания следва да бъдат в лева, освен ако не е уговорено друго със собственика на къща за гости "ЛИСЕЦ". Преди настаняването в къщата, гостите трябва да извършат доплащане на останалите 50 процента от договорената цена на нощувките. Ако плащането не е извършено, резервацията може да бъде отменена и Договора за наем се прекратява без предизвестие.

Допълнителни разходи:

Разходите за ток, вода, почистване и консумативи, местни данъци и курортни такси са включени в наемните цени. Телефонните разговори, провеждани на територията на къща за гости "ЛИСЕЦ", както и разходите за храна и провизии са отговорност на гостите. Всички допълнителни разходи, като наемане на допълнителен персонал, кетъринг, допълнителни такси за стоки и услуги се поемат от гостите, имащи съответните изисквания.

Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността на къща за гости "ЛИСЕЦ", нейното обзавеждане, както и в дворното пространство, причинени по време на наемане и престоя, са за сметка на гостуващите. Стойността на обезпечението зависи от нанесената вреда и се заплаща в брой мигновено на собственика или негов представител.

Резервация, настаняване и освобождаване:

Резервацията, адресът на къща за гости "ЛИСЕЦ", данните за контакт със собственика или негов представител, разпоредбите и указанията по посрещане и настаняване са обявени в сайта, като при постъпило 50 процента авансово плащане се издава документ. Същият документ се представя при пристигане, заедно с документ за самоличност на представителя на гостите, извършил резервацията. Настаняването и освобождаването в къща за гости "ЛИСЕЦ"се предлага в следните часове:
- настаняване от 13:00 часа следобед
- освобождаване до 13:00 часа на обяд, ако не е посочено друго. С цел оптимизация на настаняването, Ви молим, при промяна на графика за гостуване да уведомите собственика на къща за гости "ЛИСЕЦ" или негов представител.

Колебания в цените:

Цената на резервацията е напълно гарантирана, дори в случаите, когато собственикът на къща за гости "ЛИСЕЦ" направи корекция на цената на нощувките, след датата на потвърждение на резервацията.

Щети или загуби:

Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на къща за гости "ЛИСЕЦ" с грижа на добър стопанин. Собственикът или негов представител може да изиска от гостите да освободят къщата за гости незабавно, в случай на прекомерни или неприемливи загуби или повреди по всяко време през наетия период, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума. Нанесените щети или загуби по време на наемният период се заплащат от гостите в троен размер от пазарната цена. По време на наемния период, представителят на гостите, резервирал нощувките в къща за гости "ЛИСЕЦ", носи пълната отговорност за поведението на придружаващите го лица в къщата и района около нея. Ако някой гост/ите или посетител/ите се държи непристойно, собственикът или негов представител има право да изиска от същите да напуснат помещенията и/или освободят къщата незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

Достъп:

При наемане на къща за гости "ЛИСЕЦ", собствеността и техниката са на Ваше разположение, като собственикът или негов представител си запазва правото на достъп по време на престоя Ви за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и отопление

Брой гости:

По време на престоя, броят на гостите (възрастни и деца) не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията, освен ако не е договорено друго в писмена форма. Не се допускат домашни любимци, без предварително писмено съгласие от страна на собствениците или техен представител.

Ползване на имота, норми на поведение и грижа:

При организиране на събитие като сватба или парти, което включва по-голям брой хора, или при използване на имота с цел, различна от почивка, гостите са длъжни да информират за това представителите на къща за гости "ЛИСЕЦ" в момента на резервацията. Може да се изисква допълнителна такса и/или допълнителен депозит за сигурност, в зависимост от естеството на събитието, което ще бъде договорено и потвърдено в писмен вид. Гостите поемат цялата отговорност, в случаи на нарушаване на общественият ред и подаден сигнал към органите на реда. Наложените санкции, глоби, актове, фишове и други наказания от органите на реда, съобразени с българското законодателство се поемат от гостите.

Какви процедури по осигуряване на сигурността предприема lisetsvilla.com, за да осигури безопасността на вашите лични данни?

Ние спазваме удачни процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни. Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа. Ние ще запазим вашите лични данни толкова дълго, колкото считаме за необходимо, за да ви позволим да използвате нашите услуги, да ви предоставяме услугите си (включително поддържането на онлайн потребителския акаунт (ако е създаден), да спазваме приложимите закони, да решаваме спорове с всякакви страни и друго, което е необходимо, за да извършваме дейността си, включително за откриване и предотвратяване на измами или други незаконни дейности. Всички лични данни, които запазваме, ще бъдат обект на настоящата Декларация за поверителност. Ако имате въпрос относно конкретен период на съхранение за определени категории лични данни, които обработваме за вас, моля, свържете се с нас чрез посочените по-долу данни за контакт.

Собственикът или негов представител НЕ поема отговорност за:


- Всяко физическо нараняване, болест, смърт, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи, направени от страна на гостите и съпътстващите ги лица, независимо от причината;

- Невъзможност на гостите да отседнат в къщата, поради възпрепятстващи обстоятелства от личен характер (отмяна на отпуска, загуба на документи и други);

- При форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) - природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи или ниски температури, суша и други); блокади (на пътища, граници и други), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и други; както и други събития извън контрола на собственика - технически, структурни, електрически, ВиК или други затруднения, които правят къща за гости "ЛИСЕЦ" опасна или неизползваема.

От всички гости и посетители на къщата се изисква да спазват приетите норми на поведение. Незаконни или неморални дейности като хазарт, проституция, наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства или опасни товари, както и притежаване или използване на огнестрелни оръжия и други оръжия са строго забранени.

Пушенето в къща за гости "ЛИСЕЦ" е забранено, освен ако не е на предвидените за целта места.

Гостите са длъжни да бъдат изключително внимателни и съобразителни през цялото време на престоя си в къща за гости "ЛИСЕЦ", особено пребиваващите с деца. В интерес на безопасността, трябва да се оказва подходящ контрол около пътеките, стълбищните пространства и при използване на всички съоръжения в и извън територията на къща за гости "ЛИСЕЦ".

Къща за гости "ЛИСЕЦ" публикува и предоставя на гостите си описания, оценки и предложения за околностите и местните забележителности, които се считат за актуални, но не носи отговорност за настъпили изменения и неточности.

Ценности и сигурност:

Гостите носят отговорност за всички ценности и имущество, притежавани, внесени и използвани от тях на територията на къща за гости "ЛИСЕЦ". При загуба или повреда на имуществото, притежавано от гостите - собственикът и неговият представител не поемат каквато и да е отговорност. Гостите са отговорни за имота по време на наемният период и гарантират, че всички прозорци и врати са заключени, когато те отсъстват. Всяко действие или бездействие на гост/ите и съпътстващите ги лица и/или посетители, което може да доведе до загуба или повреда на ценности и имущество е отговорност на клиента/ите.

Жалби:

Уважаеми гости, единственото ни желание е да осигурим за Вас приятен престой. Ако възникнат проблеми по време на наемният период, необходимо е незабавно да уведомите собственика или негов представител. В случай, че представителят на собственика не предприеме необходимите действия за отстраняването на възникналия проблем, моля свържете се със собственика на къща за гости "ЛИСЕЦ" по най-бързия начин. Важно е, гостите да съобщят за възникнали проблеми, докато са на място, за да може жалбата им да бъде удовлетворена. Ако по време на наемният период не са постъпили оплаквания, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си.

Юрисдикция:

При попълване на резервацията, гостите се съгласяват, че са прочели тези условия, разбрали са ги и ги приемат без изключение и не могат да бъдат оспорвани.

Благодарим Ви за Вниманието!